Quy mô bảng cân đối ở mức bình thường mới của Fed có thể là 2.500 tỷ USD, so với mức 850 tỷ USD trước khủng hoảng.