Số lượng căn hộ bán được cao hơn 40% con số đạt được trong cả năm 2014 và đạt giá trị 30,6 nghìn tỷ đồng.