Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô.