Luật Bảo hiểm Xã hội mới đã thay đổi rất lớn về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội và sự bền vững của hệ thống bảo hiểm.