Dự án quy mô nhỏ thích hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại.