Quan tâm của đại biểu Hòa cũng như nhiều vị đại biểu khác là nền kinh tế sẽ được vận hành như thế nào trong thời gian tới?