Trong 10 tháng đầu năm 2015, vốn FDI cấp mới và bổ sung đạt gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện 10 tháng năm nay ước tính đạt 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.