Người đứng đầu ngành tư pháp thừa nhận hệ thống pháp luật ở Việt Nam rất phức tạp và số lượng văn bản quy phạm pháp luật là "rất khủng khiếp".