tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí nào?

  • Cập nhật : 19/08/2017

Bộ Tài chính cho biết, dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Nguyễn Phúc Thắng (Hà Nội) tham khảo Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 4/4/2017 của Bộ Tài chính thấy có nội dung dừng thực hiện đối với các khoản mua sắm thường xuyên, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa có quyết định duyệt dự án, duyệt dự toán, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến nay đơn vị của ông đã có chủ trương sửa chữa trụ sở, có quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ông Thắng muốn hỏi, vậy nếu đến ngày 30/6/2017 chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì đơn vị của ông có được tiếp tục triển khai sửa chữa, cải tạo trụ sở không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; Bộ Tài chính có Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 4/4/2017 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương:

Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện (chưa có quyết định phê duyệt dự án), chưa được phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; trừ một số trường hợp: Kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia; kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,...); trường hợp điều chỉnh dự toán đối với các nội dung công việc đã được phân bổ dự toán đầu năm để thực hiện cho phù hợp thực tiễn phát sinh và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Do vậy, đối với các khoản kinh phí sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước giao đầu năm (trừ một số trường hợp: Kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia; kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,...);

Trường hợp điều chỉnh dự toán đối với các nội dung công việc đã được phân bổ dự toán đầu năm để thực hiện cho phù hợp thực tiễn phát sinh và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì dừng thực hiện và hủy dự toán theo hướng dẫn tại Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 4/4/2017 của Bộ Tài chính.

 

PV. (Tổng hợp)
Theo Tapchitaichinh.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục