Năm 2014, lần đầu tiên xuất khẩu hồ tiêu đạt kim ngạch 1,21 tỷ USD, tăng 34,72% so với cùng kỳ 2013. Bước vào năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khiêm tốn đưa ra con số xuất khẩu hồ tiêu 1,1 tỷ USD. Thế nhưng, kết quả 7 tháng đầu năm cho thấy, nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu này.