Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 297/TB-VP về tình hình triển khai thực hiện quyết định của UBND Thành phố về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.