Cái chết của nông sản Việt là xuất thô. Câu hỏi cơ bản nhất phải trả lời là khi sản phẩm không bán được thì sẽ làm gì?