Những lo ngại về tình trạng nhập siêu của Việt Nam dường như đang được gỡ bỏ khi xuất siêu có xu hướng quay trở lại trong 2 tháng đầu năm 2016.