Cuộc cải tổ lớn từ các cơ quan chỉ huy đầu não giúp ông Tập loại bỏ được các trở ngại, tăng cường quyền kiểm soát tuyệt đối và trực tiếp đối với quân đội.