Hàng Thái đang dần dần đẩy hàng Việt rớt khỏi các kệ hàng ở siêu thị.