rong đêm quyết định lập Alipay, Jack Ma nói sẽ chấp nhận ngồi tù nếu có rắc rối pháp lý nảy sinh với nền tảng này.