Nhiều người không biết rằng cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ “cướp” việc làm của nhiều thạc sĩ tài chính, kinh doanh.