TPP sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng và thúc đẩy những cải cách trở thành không thể đảo ngược được.