Nút thắt của cả vụ việc và dư luận được cởi bỏ cực nhanh đúng lúc cao trào nhất.