Tại thời điểm Chính phủ hoàn thành báo cáo (21/10/2015) dự án phải điều chỉnh vốn tăng 315 triệu USD...