Dữ liệu thống kê ghi nhận việc điều chỉnh giảm 4.500 tỷ đồng vốn điều lệ trong hệ thống...Tái cơ cấu và việc mua lại những ngân hàng với giá 0 đồng đã tạo thay đổi lớn trong cơ cấu vốn của hệ thống cũng như giữa các khối.