Chỉ những nhà đầu tư năng lực tốt mới có thể tham gia vào lĩnh vực hạ tầng.