Tuy các cơ sở sản xuất trong nước đã đáp ứng được 80% nhu cầu phân bón các loại nhưng qua kiểm tra, các ngành chức năng lại phát hiện số phân bón vi phạm về chất lượng chiếm gần 30% số vụ kiểm tra.