Đến năm 2025, GDP của Việt Nam có thể đạt 450 tỷ USD từ 186 tỷ USD hiện tại và trở thành nền kinh tế lớn thứ 17 thế giới, theo Goldman Sachs.