“Các cam kết về giảm thuế, mở cửa thị trường và cơ hội đầu tư từ Hiệp định này hứa hẹn sẽ là động lực lớn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Việt Nam”, Chủ tịch UBCKNN nhận định tại hội thảo song phương giữa các nhà tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức cuối tuần qua.