Giáo sư Viện Nghiên cứu phát triển quốc gia Đại học Bắc Kinh, Lâm Nghị Phu, cho biết trong thời gian thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng trên 6,5%, GDP bình quân đầu người năm 2020 có thể đạt 12.615 USD và gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao.