Từ nay đến năm 2020, VCS đặt mục tiêu tăng trưởng trên 20%/năm và cố gắng giữ tốc độ tăng trưởng này với tầm nhìn đến năm 2025.