Giá hàng hóa sụt giảm là một thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định kinh tế và chính trị tại các nền kinh tế đang phát triển trên khắp châu Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Đông và châu Á.