HĐXX nhận định dù nguyên Giám đốc Agribank CN 7 khai không góp vốn mua nhà nhưng người vợ lại đứng tên đồng sở hữu tài sản này. Đây là dấu hiệu tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.