Vi phạm pháp luật trong việc đấu thầu nếu không được xử lý rốt ráo sẽ khiến nhiều DN ngành cơ khí bị thua ngay trên sân nhà.