Trong 10 tiêu chí của WB, kết quả bảo vệ nhà đầu tư và nộp thuế tại Việt Nam chưa được đánh giá cao, song các thủ tục thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng... đã có nhiều cải thiện.