Đó là đề xuất của đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung 
(TP.HCM) trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật trưng cầu ý dân sáng 12-11.