Cần quan tâm đến việc quản lý và sử dụng vốn ODA như thế nào quan trọng hơn là xem xét nguồn vay vốn ODA từ Trung Quốc hay bất cứ nước nào.