Đang có 813 đô thị với tỉ lệ đô thị hóa đang tăng rất nhanh nhưng kinh nghiệm, cách thức phát triển vẫn là câu hỏi lớn