Từ cuối năm 2014 trở về trước, Việt Nam phải nhập khẩu 98% nguyên liệu cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, trong đó, chủ yếu nhập khẩu Amoni Nitorat. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất được tiền chất này đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015 với công suất vượt cầu.