Hiện nay chúng ta thu nhiều quá, vắt kiệt sức doanh nghiệp, sức dân.