Ngày 2/10/2015 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tôn vinh 30 DNNY công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) tốt nhất HNX và 10 DNNY tiến bộ trong công bố thông tin và minh bạch.