Giảm được bộ máy cồng kềnh sẽ giải quyết được thế lưỡng nan của nền kinh tế