Xuất hiện tại Việt Nam từ hơn 10 năm về trước nhưng tới nay kênh tài chính tiêu dùng mới chỉ chiếm khoảng 6% tổng dư nợ của toàn hệ thống.