Đống nợ của Trung Quốc đang rất lớn và càng đáng ngại hơn khi tốc độ tăng ngày càng cao.