Năm 2016 có khả năng trở thành một năm bước ngoặt về vấn đề tranh chấp Biển Đông.