Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thủ tướng đã bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2017.