Năm 2015, doanh thu từ hoạt động kinh doanh taxi của Vinasun là 4.252 tỉ đồng, tăng gần 13%