Năm 2017, vải thiều ra hoa muộn, tỷ lệ ra hoa và đậu quả giảm. Sản lượng vải thiều ước đạt 100.000 tấn, bằng 70% so với năm 2016.