Sau 8 năm đàm phán, ngày 22/11/2015, các nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đi đến ký kết và tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Theo tuyên bố này, kể từ ngày 1/1/2016, 10 quốc gia thành viên trong khối sẽ cùng chung một nền tảng thị trường và sản xuất, cũng như việc di cư lao động tự do hơn. Bài viết này nhằm xem xét mức độ liên kết kinh tế nội khối của AEC và những tác động mà nó đem lại cho các nước thành viên nói chung và Việt Nam nói riêng.