“Phía Trung Quốc sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng vì phát biểu ấy không chỉ trong hội đàm, trao đổi riêng giữa lãnh đạo hai nước mà là trước Quốc hội, tức là trước nhân dân Việt Nam!”.