Sự phổ biến của các ứng dụng thanh toán Trung Quốc có thể lấy đi của các ngân hàng Mỹ một nguồn doanh thu và lợi nhuận khổng lồ.