Rất nhiều tỷ phú làm nên cơ đồ từ xuất phát điểm là đáy cùng của xã hội.