Bộ Tài chính chính thức hợp nhất văn bản Nghị định 58 và Nghị định 60.