Tại thị trường lao động TP. HCM, các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao gồm: Kinh doanh bán hàng, dịch vụ giúp việc - bảo vệ, công nghệ thông tin, kinh doanh bất động sản....